Tuần trước Tuần thứ 34  năm 2022
(Từ ngày:  15/08/2022 Đến ngày:  21/08/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
15/08/2022
Thứ ba
16/08/2022
Thứ tư
17/08/2022
Thứ năm
18/08/2022
Thứ sáu
19/08/2022
Thứ bẩy
20/08/2022
Chủ nhật
21/08/2022