Tuần trước Tuần thứ 23  năm 2023
(Từ ngày:  05/06/2023 Đến ngày:  11/06/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
05/06/2023
Thứ ba
06/06/2023
Thứ tư
07/06/2023
Thứ năm
08/06/2023
Thứ sáu
09/06/2023
Thứ bẩy
10/06/2023
Chủ nhật
11/06/2023