Tuần trước Tuần thứ 5  năm 2023
(Từ ngày:  30/01/2023 Đến ngày:  05/02/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
30/01/2023
Thứ ba
31/01/2023
Thứ tư
01/02/2023
Thứ năm
02/02/2023
Thứ sáu
03/02/2023
Thứ bẩy
04/02/2023
Chủ nhật
05/02/2023