Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 28
  • Tất cả: 34665

I.   VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân cấp thành phố; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tọa lạc tại 62 đường 16/4,lầu 3 khối phòng ban, trụ sở khối liên cơ quan thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.


II.   NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

     Nhiệm vụ cụ thể

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:
  • Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố.
  • Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hằng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương.
  • Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia,tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại khoản 2 Điều 2 theo quy chế này.Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng,chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thành phố.

9. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hằng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra,kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp thành phố.

11. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hằng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

14. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

15. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra thành phố, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức phường, xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

17. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng kí, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

    Quyền hạn

1. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã, trường học, các tổ chức cá nhân báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng phụ trách.
2. Được mời các ngành, đơn vị, phường,xã, trường học, các tổ chức cá nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến chủ trương, quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng.
3. Được kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan,đơn vị, phường, xã, trường học, các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
4. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp và ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (Bằng các quyết định cụ thể).
5. Được tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.


III.  TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

      Tổ chức bộ máy

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố do Trưởng phòng phụ trách, có không quá 03 Phó Trưởng phòng giúp việc và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
a. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

   -  Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

   -  Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịnh Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố quy định tại Quy chế này theo thẩm quyền và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công hoặc ủy quyền. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

   -  Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác,cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố khi có yêu cầu, phối hợp với Trưởng Phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội thành phố giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

   -  Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thành phố thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b. Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi và một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban thường vụ Thành ủy.

     Biên chế

1. Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính của thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ và năng lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

     Các cơ sở giáo dục

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài):

-  Các cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm nhóm trẻ và nhà trẻ, mẫu giáo).

-  Các trường tiểu học.

-  Các trường trung học cơ sở.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế các cơ sở giáo dục nêu trên thực hiện theo quy định tại điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí công tác, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý và nhà giáo các cơ sở giáo dục thực hiện theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định của Pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh.