Lịch công tác lãnh đạo theo ngày
Lịch công tác tuần
Lịch công tác theo tuần của lãnh đạo
Tuần trước Tuần thứ 6  năm 2023
(Từ ngày:  06/02/2023 Đến ngày:  12/02/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
06/02/2023
Thứ ba
07/02/2023
Thứ tư
08/02/2023
Thứ năm
09/02/2023
Thứ sáu
10/02/2023
Thứ bẩy
11/02/2023
Chủ nhật
12/02/2023